Microbiology Prominent Alumni

Departmental Prominent Alumni of Micro Biology:

Pooja Shankar sarolkar
Snehal madhukar joshilkar
Omkar Prakash Devgonda
Omkar Prakash Devgonda
Siya shivaji hidadugi
Sagar kallappa patil
Ashwini shivaji joshilkar
Vaishnavi Arjun sutar
Hanmant patil
Vaishnavi Arjun sutar
Gokul rajgole
Gokul rajgole