Botany Prominent Alumni

Departmental Prominent Alumni of Botany:

Mr. Savekar Shreedhar Sambhaji
Miss. Madhvi Sanjay Desai
Mr. Patil Akshay Surykant
Mr. Rohit Devidas Patil
Mr. Sahil Digambar Desai
Miss. Manjusha Dadaji Khot
Miss. Usha Ananda Sagar
Mr. Nikhil Ashok Kalge
Miss. Indrayani Jaywant Sutar
Miss. Namrata Vasant Patil
Dr. Nitin S. Desai
Dr. Rajaram V. Gurav
Dr. Ajjali A. Mane
Mr. Inasa Pawlu Kutinho